DIFFERENT Interactive

Profil Firmy

Historie 

Firma DIFFERENT INTERACTIVE vznikla na jae roku 2002 se sídlem v Jihlav, kde sousteujeme veškeré projekní, analytické a marketingové aktivity.

Od tohoto roku také vznikly prvotní projekty a jedny z prvních produkt, jejich konkrétní podoba se zaala utváet v prbhu minulého roku (2005).


Podrobnou analýzou jsme došli k nové marketingové strategii, kterou zastáváme a její výhody nabízíme i našim klientm.

Souasnost

Primární zamením DIFFERENT INTERACTIVE je cíleno na grafický design, webovou analýzu, e-marketing, SEO, SEM, vývoj serverových on-line redakních, CMS, B2B a B2C systém.


Grafický design

V souasné dob úzce spolupracujeme se skupinou 6 grafických pracoviš, která jsou strategicky rozmístna po celé R.
V rámci slueb jsme schopni zajistit Full Servis, do kterého spadá nejenom grafické zpracování propaganích materiál ale také vytvoení fotografických podklad, design manuál, ...

Preciznost, nápaditost a originální zpracování je pro nás v rámci poteb daného ešení jednou z hlavních priorit.


Programované aplikace

Vývoj serverových on-line redakních, CMS, B2B a B2C systém. Implementace speciálních a na míru šitých aplikací. Extranetová a intranetová ešení jdou snámi ruku v ruce. Díky kvalitním a pevn posazeným vztahm, zaloených na vzájemné zodpovdnosti jsme schopni zajistit plnohodnotný servis pi vývoji aplikací pod platformami Windows a Linux. Souástí naší nabídky takté tvoí monost vývoje na platform nezávislých aplikací.

Technologie

V oblasti technologií se DIFFERENT INTERACTIVE zamuje pedevším na OpenSource technologie mezi jejich pednosti patí pedevším: stabilita, rychlost, otevené datové formáty, vysoká penositelnost, nezávislost na platform (Windows/Linux/MacOS/...), vysoké zabezpeení a ochrana proti virovým a hackerským útokm.

 

Mezi nejsilnjší a nejastjší zastánce tchto technologií patí napíklad:

Tedy spolenosti znamenající v oblasti své pusobnosti absolutní špiky.

 

Vize

Být kvalitním dodavatelem - to je opravdu nelehkým úkolem. Pomáhat našim klientm prodat znalosti, prodat jejich výrobky, pomáhat jim pi hledání cest k jejich klientm.
Chceme být stále rostoucím kvalitním dodavatelem. Rádi se staneme i vašimi pomocníky.


Profil ke staení
ve formátu PDF

© 2006 - DIFFERENT INTERACTIVE